جايگزيني خط خدماتی 5000125475 با خط خدماتی 5000131935

خط 5000125475 جايگزين خط 5000131935 گرديده است. اين مورد سيستمي انجام شده و نيازمند تغيير نمي باشد.