جایگزینی خط خدماتی ۵۰۰۰۱۲۵۴۷۵ با خط خدماتی ۵۰۰۰۱۳۱۹۳۵

خط ۵۰۰۰۱۲۵۴۷۵ جایگزین خط ۵۰۰۰۱۳۱۹۳۵ گردیده است. این مورد سیستمی انجام شده و نیازمند تغییر نمی باشد.