بعد از تکمیل فرم بالا به صفحه اصلی پرداخت منتقل خواهید شد!

درصورتی که وجهی برای شارژ پنل خود واریز کردید،میبایست به پنل خود مراجعه کرده و از بخش شارژ حساب ، ثبت فیش نمائید تا مبلغ واریزی بر روی پنل شما شارژ گردد.