کاهش قیمت خطوط متناظر تلفن ثابت (۰۲۱ – ۰۲۶)

به اطلاع کلیه کاربران و نمایندگان عزیز میرساند تا اطلاع بعدی قیمت خطوط متناظر تلفن ثابت ۰۲۱ – ۰۲۶ به ۵۰۰۰ تومان کاهش یافته است.

برای ثبت خط تلفن ثابت میتوانید از بخش عملیات حساب > خرید شماره > سربرگ تلفن ثابت اقدام فرمائید.

خطوط مورد نظر قابلیت ارسال و دریافت را دارا میباشد.

امکان دریافت خطوط غیر متناظر از سرشماره ۲۱۰۰۰ نیز وجود دارد.